24981_Kids_Bible_Study.jpg
24345_36496_Devotional Diary .jpg
12343_15417_Redeeming the Time.jpg
22102_Feet_in_fountain.jpg
24485_36700_Good_Summer_Fun.jpg
Chvály a modlitby.JPG
casual_coffee_large.jpg
26458_40078_Old_Open_Bible.jpg
24981_Kids_Bible_Study.jpg

Život Církve


SCROLL DOWN

Život Církve


Život církve

Církev bratrská v Třinci je společenství lidí, které hledá smysl života, cestu jeden k druhému a cestu k Bohu. Věříme, že si z níže uvedených aktivit něco vyberete.

Můžete navštívit:

24345_36496_Devotional Diary .jpg

Nedělní Bohoslužby


Zveme vás na netradiční nedělní bohoslužby

Nedělní Bohoslužby


Zveme vás na netradiční nedělní bohoslužby

Bohoslužby Církve Třinec-Lyžbice

Zveme vás na netradiční nedělní bohoslužby, které jsou provázeny moderní hudbou a aktuálním poselstvím Bible. Během bohoslužeb je zajištěna služba dětem (o prázdninách není služba dětem). Bohoslužby jsou otevřené pro všechny, kteří mají o ně zájem. Každou třetí neděli je po bohoslužbách připraveno občerstvení.

Setkání je každou neděli v 9.30 v modlitebně

Co vám můžeme nabídnout:

 • Chvály a uctívání našeho Boha
 • Živé poselství Ježíše Krista
 • Svědectví o Božím jednání v životech lidí
 • Služba dětem během bohoslužeb
 • Upřímné mezilidské vztahy a nová přátelství
 

CB Třinec-Lyžbice

Chopinova 463, Třinec-Lyžbice

12343_15417_Redeeming the Time.jpg

PLÁN Aktivit a služeb


PLÁN Aktivit a služeb


PLÁN AKTIVIT A SLUŽEB

DALŠÍ AKTIVITY V ČERVNU 2019

 • 04. 6. - úterý - 17.00 - SETKÁNÍ SESTER

 • 25. 6. - úterý - 15.00 - SETKÁNÍ SENIORŮ

Na všechny aktivity církve jste srdečně zváni.

Pravidelné týdenní aktivity

Středa   

Pátek   

 • 17.00 - LIVINGROOM

 • 18.00 - SKUPINKA u rodiny Turoňových

Neděle

22102_Feet_in_fountain.jpg

Dětská církev


Bohatý program pod vedením zkušených vedoucích

Dětská církev


Bohatý program pod vedením zkušených vedoucích

Dětská církev

Bohatý program pro děti během nedělních bohoslužeb, aktivity pro děti ve spolupráci s městem, víkendové akce v přírodě a letní tábory v horách. Tyto akce jsou určeny nejen pro děti členů církve, ale pro všechny zájemce ze širokého okolí. Mají připravený bohatý program pod vedením zkušených vedoucích. Na setkáních kromě her a soutěží se populárním způsobem seznamují s Biblí a učí se znát Boha. Kromě pravidelných setkávání mají různé víkendové akce a letní tábory.

Dětská církev během nedělních bohoslužeb  

 • Vyprávíme si biblické příběhy 
 • Vyrábíme hračky, ozdoby a dárky 
 • Máme spolu spoustu legrace

Vedoucí práce s většími dětmi: Daniel Konderla

mobil: 605 180 234   e-mail: danielkonderla@volny.cz


Vedoucí práce s menšími dětmi: Petra Mazurová

mobil: 608 619 266   e-mail: AlfredaA@seznam.cz


Koordinátor práce s dětmi: Daniel Konderla  

mobil: 605 180 234   e-mail: danielkonderla@volny.cz

24485_36700_Good_Summer_Fun.jpg

LivingRoom


Setkávání dospívajících ve věku 12-20 let

LivingRoom


Setkávání dospívajících ve věku 12-20 let

LIVINGROOM

Setkávání dospívajících ve věku 12-18 let

Během prázdnin se pravidelná setkávání LivingRoom nepodnikají. Ale můžeme se těšit na Summer Camp a další “nárazové” akce, které budou komunikovány na naši fb stránce. Těšíme se na vás opět po prázdninách!

Náplň setkání:

 • Hry a soutěže
 • Atraktivní hosté
 • Studium Bible
 • Besedy na aktuální témata
 • Budování vztahů a nových přátelství
 • Víkendové a sportovní akce
 • Letní kemp

Kde: Klubovna, Chopinova 463, Třinec-Lyžbice

Kdy: Každý pátek od 17.00 do 19.30

Chvály a modlitby.JPG

Chvály a modlitby


Jednou z hodnot našeho společenství je uctívání Hospodina

Chvály a modlitby


Jednou z hodnot našeho společenství je uctívání Hospodina

Chvály, uctívání a modlitby

Jednou z hodnot našeho společenství je uctívání Hospodina.

Proto se chceme setkávat a uctívat Hospodina. Je mezi nás zván každý, kdo po tom touží. Chceme se rovněž modlit za to, aby Bůh skrze Svatého Ducha byl přítomen nejen na našich setkáních, ale hlavně v našich rodinách. Během setkání se chceme přimlouvat za potřeby našich bratří a sester, za potřeby našich přátel, známých a za záchranu našeho města. V neposlední řadě se chceme na setkáních modlit za potřebné a nemocné, kteří budou přítomni.

Modlitební témata:

 • Boží jednání na našich bohoslužbách a společných akcích
 • Dlouhodobě nemocní a další potřební v našem sboru
 • Touha sboru po společných modlitbách
  a službě potřebným lidem
 • Potřeba vedoucích a služebníků pro besídku a klub Smajlík
 • Děti v besídce, klubu Smajlík a mládež (LivingRoom)
 • Duchovní a početní růst sboru a probuzení
 • Záchrana ztracených našeho města
 • Moudrost ve službě novým lidem, kteří přicházejí do sboru

KDY:  

Modlitby s půstem

 • Každou středu od 18.00 do 19.00

Chvály a Modlitby

 • 1. neděle v měsíci od 18.00 do 19.30

 

KDE:  Modlitebna CB Třinec, Chopinova 463

Program setkání:

 • Motivační Boží poselství
 • Chvály a uctívání Hospodina
 • Modlitby za známé, přátele a hledající
 • Modlitby za konkrétní potřeby našeho sboru
 • Modlitby za záchranu našeho města
 • Modlitby za uzdravení a vysvobození

AKTUálNÍ MODLITEBNÍ POTŘEBY SBORU

Boží jednání na našich bohoslužbách a společných akcích

Aby každý ve sboru mohl prožívat Boží přítomnost

Touha sboru po společných modlitbách

Duchovní a početní růst sboru a probuzení v našem městě

Moudrost ve službě novým lidem přicházejícím do sboru

Dlouhodobě nemocní v našem sboru

Děti v besídce a klubu Smajlík, LivingRoom

Potřeba vedoucích a služebníků pro besídku a klub Smajlík

casual_coffee_large.jpg

Zájmové skupiny


Každý něco dokáže, ale společně dokážeme mnohem více

Zájmové skupiny


Každý něco dokáže, ale společně dokážeme mnohem více

Zájmové Skupiny

Můžete navštívit různé skupiny, jako jsou přátelská setkávání žen u čaje, neformální skupina, která je určena pro všechny, kteří hledají nové vztahy založené na skutečném přátelství, nebo modlitební skupina, kde se můžeme společně modlit za osobní problémy a potřeby.

26458_40078_Old_Open_Bible.jpg

Verše na Rok 2019


Verše na Rok 2019


VERŠE PRO SBOR CB TŘINEC-LYŽBICE NA ROK 2019 

 

SBOR - Judův 20-21

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu.

STARŠOVSTVO - Filipským 2,2

…pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.

CHVÁLICÍ SKUPINA - Efezským 2,9

[Spasení] není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.

SLUŽBA NA MÍROVĚ - 2. Korintským 3,18

My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.

SENIOŘI - Jan 15,12

Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.

SESTRY - 3. Mojžíšova 11,45

Vždyť já jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť já jsem svatý.

MALÁ BESÍDKA - Marek 8,36

Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?

VELKÁ BESÍDKA - Žalm 34,20

Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí.

 

SMAJLÍK - Galatským 5,1

V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.

LIVINGROOM - Matouš 16,25

Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne.

MISIE UKRAJINA - Matouš 5,4

Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.

DIAKONIE - Jakubův 1,22

Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!

MODLITBY VE STŘEDU - 1. Korintským 6,19

Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě.

SKUPINKA U TUROŇOVÝCH - Efezským 4,15

Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.

SKUPINKA U WAŁACHOVYCH - Efezským 5,20

Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

MANŽELSKÉ - Židům 10,22-23

…a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný. 

POMOC PRO POTŘEBNÉ A BEZDOMNÉ - Koloským 2,7

Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.